Quản trị dữ liệu trong Doanh nghiệp

bởi | Th6 11, 2022 | Chuyển đổi số, CNTT và Viễn thông

Quản trị dữ liệu là một hệ thống để xác định ai trong tổ chức có quyền kiểm soát đối với các tài sản dữ liệu và cách các tài sản dữ liệu đó có thể được sử dụng. Nó bao gồm con người, quy trình và công nghệ cần thiết để quản lý và bảo vệ tài sản dữ liệu.

Quản trị dữ liệu tập trung vào việc chuẩn hóa, phân tích và truy xuất dữ liệu có liên quan đến các hoạt động kinh doanh. Một số nội dung công việc thường được thực hiện để quản lý dữ liệu như sau:

  • Xây dựng hệ thống báo cáo đáp ứng nhanh chóng các nhu cầu hoạt động.
  • Chuẩn hóa, mô tả ý nghĩa của dữ liệu (Xây dựng từ điển dữ liệu).
  • Xây dựng quy trình quản trị dữ liệu (Quản trị dữ liệu) để đảm bảo dữ liệu tuân thủ
  • vật liệu trong quá trình phát triển.
  • Data Warehouse tích hợp dữ liệu của nhiều hệ thống.
  • Xây dựng hệ thống Bảng điều khiển hiển thị 360 độ các hoạt động kinh doanh.
  • Phân tích dữ liệu để lập kế hoạch và dự đoán hoạt động.