ERP là gì?

by | Jun 13, 2022 | CNTT và Viễn thông

ERP (Enterprise Resource Planning) là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hệ thống này cho phép truy cập vào dữ liệu nội bộ được chia sẻ để quản lý toàn bộ hoạt động của công ty.


ERP có thể được hiểu như sau:

  • Ứng dụng ERP vào doanh nghiệp là tận dụng triệt để các nguồn lực của công ty, đặc biệt là nguồn nhân lực.
  • Khi doanh nghiệp bắt đầu triển khai hệ thống ERP, cần có sự liên lạc chặt chẽ giữa cấp quản lý và tư vấn, giai đoạn này sẽ quyết định hơn 50% sự thành công của một hệ thống ERP.
  • Hệ thống ERP giúp công ty lập kế hoạch. Phần hoạch định sẽ vạch ra phương hướng hoạt động, tính toán và dự báo những khả năng có thể phát sinh trong tương lai ảnh hưởng đến các hoạt động tiếp theo.
  • Mục đích của hệ thống này là kết nối và đồng bộ hóa công việc giữa các phòng ban, cập nhật mọi thông tin cần thiết theo thời gian thực, thêm tính năng tự động hóa để kết hợp các hoạt động, giảm sai sót trong quá trình xử lý nghiệp vụ.