Xây dựng

Chuyển đổi số trong ngành xây dựng

Chuyển đổi số trong ngành xây dựng

| ,

Xây dựng hiện đang là một trong những ngành quan trọng được Nhà nước Việt Nam quan tâm đẩy mạnh. Dưới sự phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, ngành xây dựng cũng không bỏ qua quá trình chuyển đổi số với mong muốn lớn mạnh và phát triển....