CNTT và Viễn thông

ERP là gì?

ERP là gì?

|

ERP (Enterprise Resource Planning) là phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp. Hệ thống này cho phép truy cập vào dữ liệu nội bộ được chia sẻ để...

CRM là gì?

CRM là gì?

|

CRM là từ viết tắt của Customer Relationship Management. Chúng ta có thể hiểu rằng CRM là một phương pháp giúp doanh nghiệp cải thiện mối quan hệ...